精品项目

汇泉博澳东悦城

huì quán bó ào dōng yuè chéng

中南云境

zhōng nán yún jìng

御品蔚来云城

yù pǐn wèi lái yún chéng

中国铁建青秀湾

zhōng guó tiě jiàn qīng xiù wān

新源西里中街

xīn yuán xī lǐ zhōng jiē

富源里

fù yuán lǐ

新希望白麓城

xīn xī wàng bái lù chéng

青年说悦领域

qīng nián shuō yuè lǐng yù

绿都上悦城

lǜ dōu shàng yuè chéng

中博城彩虹堂

zhōng bó chéng cǎi hóng táng

国博城

guó bó chéng

万科天地

wàn kē tiān dì